Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht, met name de transitievergoeding!

De Eerste kamer heeft de  ‘Wet arbeidsmarkt in balans” (Wab) aangenomen. Daarmee is de Wab definitief en gaat hij op 1 januari 2020 in.
 
Een van de belangrijkste onderdelen in de Wab betreft de aanpassing van de transitievergoeding.
 
Wanneer op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (anders dan met wederzijds goedvinden), dan bent u op basis van de huidige wetgeving een transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. De ondergrens van 24 maanden komt in de Wab te vervallen! Beëindigd u na 1 januari 2020 de arbeidsovereenkomst, of verlengt u het contract niet (na bijvoorbeeld 6 maanden), dan bent u toch een transitievergoeding verschuldigd. 
 
Echter... ook de hoogte van de transitievergoeding wijzigt.
 
Tot 1 januari 2020 gelden de volgende 3 regels:
  1. Voor de eerste 10 jaar bent u een vergoeding verschuldigd van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
  2. Wanneer een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is dan geldt er voor alle jaren daarboven een vergoeding van een ½ maandsalaris.
  3. Wanneer een werknemer ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is, geldt voor alle jaren boven de 50-jarige leeftijd een vergoeding van 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. 
 
Welnu, de regels 2 en 3 komen te vervallen! Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2020 altijd een transitievergoeding verschuldigd bent van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. 
 
Kortom: de transitievergoeding gaat in vele gevallen omlaag!
 
Naast de aanpassing van de transitievergoeding geldt vanaf 1 januari 2020 ook een aanpassing van de opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Nu kunt u nog 3 contracten aanbieden over een periode van maximaal 24 maanden. Dit wordt verruimd naar maximaal 3 arbeidscontracten over een periode van maximaal 36 maanden. 
 
De laatste wijzigingen die wij in dit nieuwsbericht willen benoemen zijn:
  • Versoepeling om de arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden bij de kantonrechter. U kunt als werkgever vanaf 1 januari 2020 het contract laten ontbinden op basis van een combinatie van factoren (bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met verstoorde arbeidsrelatie). Dit mag u binnen de huidige wetgeving niet. 
  • Wanneer u als MKB ondernemer (minder dan 25 werknemers) uw onderneming staakt in verband met langdurige ziekte of pensionering, dan bent u weliswaar een transitievergoeding verschuldigd, maar deze kunt u dan wel terugvorderen bij het UWV. Deze regeling kent géén terugwerkende kracht en moet niet worden verward met de compensatieregeling die per 1 april 2020 van kracht wordt (zie ons nieuwsbericht d.d. mei 2019).
  • Variabele WW premie. De WW premie wordt niet langer bepaald door uw sectorindeling, maar hangt af van het aantal tijdelijke contracten binnen uw onderneming. Hoe meer tijdelijke contracten, hoe hoger de WW premie.
Dit nieuwsbericht is een beknopte samenvatting van de wijzigingen in de Wab.