Compensatie werkgevers voor betaalde transitievergoedingen

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaalde transitievergoedingen aan ex-werknemers. Uit de wetgeving valt niet op te maken of dit alleen geldt voor kleine en/of middelgrote werkgevers hetgeen impliceert dat ook grote werkgevers een compensatie kunnen aanvragen. Deze regeling geldt zelfs met terugwerkende kracht van 1 juli 2015, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De compensatie geldt namelijk voor werknemers die na 1 juli 2015 uit dienst zijn getreden na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid en een transitievergoeding hebben ontvangen.

Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan een aangesloten periode van 2 jaar, vanaf het moment van ziekmelding tot het moment van ontslag. Het gaat dus feitelijk om de ziekteperiode waarin de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft.

De werkgever heeft in dit geval immers de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen, maar is wel een transitievergoeding verschuldigd. Hierop kunnen overigens eventueel transitie- en inzetbaarheidskosten die door de werkgever zijn gemaakt in mindering worden gebracht.

Op basis van deze nieuwe wetgeving, die op 18 februari 2019 is gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen bij het UWV. De hoogte van de compensatie is nog niet bekend gemaakt, maar het is de verwachting dat deze conform de wettelijke formule zal zijn. Komt u een hogere vergoeding met uw werknemer overeen, dan zal het meerdere niet worden gecompenseerd.

Terugwerkende kracht

De compensatie geldt ook voor uitbetaalde transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 (ingangsdatum wetgeving). U dient het compensatieverzoek voor ‘oude gevallen’ binnen 6 maanden bij het UWV in te dienen (dus uiterlijk 1 oktober 2020).

De volgende documenten dient u daarbij te overleggen:

  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (ontslagvergunning of beëindigingsovereenkomst, inclusief documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was en dat hij/zij aan het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was)
  • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en een bewijs van betaling

Dossiers die niet volledig zijn of pas na de termijn van 6 maanden worden ingediend, zullen door het UWV worden afgewezen.

De uiterlijke termijn waarbinnen een compensatievergoeding moet worden aangevraagd is ook voor nieuwe gevallen maximaal 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Betaalt u de transitievergoeding in termijnen, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na uitbetaling van de laatste termijn worden gedaan.

Privacy werknemer

Bij de aanvraag van een compensatievergoeding zullen er ook gezondheidsgegevens van de ex-werknemer aan het UWV moeten worden overlegd. De AVG bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd is indien en voor zover de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan is in dit geval sprake.

Verwachte verwerkingstijd UWV

Deze nieuwe wetgeving kan voor u als werkgever van grote financiële waarde zijn.  Hierbij is het van belang dat u uw dossiers goed op orde heeft en alle benodigde stukken kunt overleggen.

Het UWV verwacht vanaf 1 april 2020 een grote hoeveelheid compensatie aanvragen van (met name) ‘oude gevallen’. Hierdoor ligt de aangekondigde verwerkingstijd van deze dossiers op 6 maanden.

Voor nieuwe gevallen geldt een doorlooptijd van ca. 8 weken.