Waardeoverdracht pensioen

De tijd dat je je hele leven bij 1 werkgever werkt behoort tot het verleden. Dit heeft ook invloed op jouw pensioenopbouw want iedere werkgever heeft weer een andere pensioenregeling. Het is wettelijk geregeld dat eerder opgebouwde pensioenaanspraken mogen worden overgedragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Maar is dat ook altijd verstandig?

Een vaak gebruikte reden om voor waardeoverdracht te kiezen is het bij elkaar voegen van alle pensioenaanspraken hetgeen overzichtelijker is dan aanspraken verspreid over verschillende pensioenuitvoerders. Dit bespaart ook veel documenten want de pensioenuitvoerder van jouw vorige werkgever is verplicht om iedere 5 jaar een pensioenoverzicht (UPO) af te geven. Van jouw huidige werkgever ontvang je deze UPO zelfs jaarlijks.

Maar er komt meer bij kijken. Belangrijk is om vast te stellen op welke wijze het ouderdoms- en  nabestaandenpensioen wordt opgebouwd.

Ouderdomspensioen

Het merendeel van de pensioenregelingen is ondergebracht bij een pensioenfonds. De pensioenaanspraken zijn meestal gebaseerd op een ‘salaris-diensttijdregeling’ waarbij de pensioenaanspraken gegarandeerd zijn. Dat werd in ieder geval altijd aangenomen, maar door de zeer lage rentestand daalde de dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen die garantie niet meer konden waarmaken en aanspraken hebben moeten verlagen.

Steeds meer pensioenregelingen zijn gebaseerd op een ‘premieregeling’ waarbij er geen zekerheden zijn over de hoogte van de pensioenaanspraken. Vooral als de waardeopbouw plaatsvindt op basis van beleggingen is er geen zekerheid over het te bereiken ouderdomspensioen. Er kunnen verschillen zijn tussen de diverse uitvoerders op het gebied van beleggingsrisico, garantie en fondskosten die mede de keuze beïnvloeden om wel of niet te kiezen voor waardeoverdracht.

Dus als jij voor de keuze staat om gebruik te maken van het recht op waardeoverdracht is het belangrijk om te weten op welke wijze pensioen werd opgebouwd bij zowel jouw nieuwe als vorige werkgever(s).

Nabestaandenpensioen

In geval van overlijden voor de pensioendatum wordt een nabestaandenpensioen uitgekeerd ten behoeve van een eventuele partner en/of kinderen. De hoogte van dit pensioen is gerelateerd aan het aantal dienstjaren die jij bij jouw huidige werkgever kan doorbrengen.

Dit betekent dat bij wijziging van werkgever de verleden dienstjaren verloren kunnen gaan en het nabestaandenpensioen niet meer optimaal is, met alle vervelende financiële gevolgen voor achterblijvende nabestaanden.

Dit kan worden voorkomen door te kiezen voor waardeoverdracht. De dienstjaren bij de vorige werkgever(s) tellen mee voor bepaling van het nabestaandenpensioen zodat deze weer wordt geoptimaliseerd. De extra premie welke hiervoor verschuldigd is, is meestal voor rekening van de werkgever.

Laat je dus goed informeren door een adviseur op het moment dat jij voor de keuze staat om eerder opgebouwde pensioenrechten over te dragen.