Ziekte en arbeidsongeschiktheid in 2020

GAAN DE FINANCIELE RISICO’S BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR WERKGEVERS VANAF 2020 FORS OMLAAG?

Het in 2017 gesloten regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ maakt ons duidelijk dat de regering de financiële risico’s voor werkgevers met betrekking tot zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers wil terugdringen. 

Oorzaak: werkgevers vinden deze financiële risico’s momenteel veel te groot. Hierdoor durven zij geen werknemers in vaste dienst te nemen.

Er ligt een pakket maatregelen wat in 2020 zou moeten ingaan en wat de financiële risico’s voor werkgevers moet terugdringen. De belangrijkste punten daarin zijn:

  1. De loondoorbetalingsverplichting zal voor kleine werkgevers (loonsom tot maximaal € 820.000,- op jaarbasis) worden teruggebracht van 2 naar 1 jaar. 
  2. Het financiële risico in geval van instroom in de WGA zal worden teruggebracht van 10 naar 5 jaar.

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer de WGA instroomt loopt u op dit moment 10 jaar lang een financieel risico. Dit risico bestaat uit een (forse) premieverhoging die het UWV, mits u daar verzekerd bent, gedurende die periode oplegt. Deze ‘penalty’ begint te spelen wanneer uw loonsom hoger is dan € 328.000,- op jaarbasis (2018). Dit is veelal de reden waarom diverse werkgevers zijn overgestapt naar een private verzekeraar, want die kennen deze ‘penalty’ niet en bieden een stabiele (maar vaak hogere) premie. 

Heeft u een totale loonsom onder de hierboven genoemde grens, dan betaalt u bij het UWV een vaste sectorpremie en heeft u bij instroom dus geen last van een eventuele ‘penalty’. Deze maatregel is bedoeld om kleinere werkgevers tegen dit financiële risico te beschermen.

Welnu, deze ‘beschermende’ loongrens zal waarschijnlijk worden opgetrokken naar een bruto loonsom van € 820.000,- op jaarbasis. Dit betekent dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van een vaste (stabiele) sectorpremie. Overigens betekent dit niet per definitie dat zij minder premie gaan betalen!

Deze wijziging zal naar verwachting ook gaan gelden voor de Ziektewetpremie. 

Voor werkgevers met een loonsom boven € 820.000,- betekenen deze plannen eveneens een forse inperking van de financiële risico’s in geval van instromende arbeidsongeschikte werknemers. Immers in de huidige wetgeving duurt het financiële risico (na de ziekteverzuimperiode van 2 jaar) 10 jaar en die periode wordt dus teruggebracht naar 5 jaar.

Overigens leven er ook plannen (Wet Arbeidsmarkt) om de sectorpremie te laten vervallen en te opteren voor een doorsneepremie die voor alle sectoren moet gaan gelden. Dit is uiteraard niet gunstig voor sectoren waar erg weinig WGA instroom plaatsvindt, want die zullen een hogere premie gaan betalen. 

Wanneer deze plannen concreet worden ontstaat er voor u als werkgever wellicht een nieuw keuzemoment tussen wel of niet overstappen van het UWV naar privaat verzekeren en visa versa.

Overstappen is bovendien eenvoudiger geworden omdat lopende uitkeringen (staartlasten) achterblijven bij de instantie waar u verzekerd bent. Partijen lijken het er over eens dat u sowieso in 2020 moet kunnen overstappen, ongeacht de geldende contractduur.

Zitten er nog adders onder het gras?

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. De lang gekoesterde wens van werkgevers om de financiële risico’s bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemers fors terug te dringen wordt wellicht gerealiseerd.

Natuurlijk wordt de rekening ergens neergelegd. Zo worden de WGA uitkeringen vanaf het 5de jaar in de nieuwe plannen betaald vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Die premie (momenteel 6,27%) zal dus gaan stijgen en wordt, u raadt het al, volledig betaald door de werkgever…..

Hier staat tegenover dat de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) kan dalen. Dit is de premie waaraan de werknemer, mits u dit zo met elkaar bent overeengekomen, maximaal 50% meebetaald. 

Dit pakket aan maatregelen is bedoeld om het aantal flex-contracten terug te dringen. Ook onderdeel van dit pakket is om voor werknemers met een flex-contract een 2,5 tot 3 keer hogere WW premie te berekenen dan voor werknemers met een vast contract.

Daar staat overigens wel tegenover dat de ketenbepaling (moment waarop u verplicht bent om een vast contract aan te bieden) wordt verlengd van een maximumtermijn van 2 naar 3 jaar. 

Wij zullen deze ontwikkelingen de komende periode nauwlettend blijven volgen!