Het Pensioenakkoord gaat in op 1 juli 2023

Het resultaat van het Pensioenakkoord gaat in op 1 juli 2023 en staat bekend onder de naam "Wet toekomst pensioenen" (Wtp).

Dit is de grootste verandering van ons pensioenstelsel sinds de tweede wereldoorlog.

De meeste impact heeft de overstap van "gegarandeerd" pensioen naar variabel pensioen. Variabel wil zeggen dat de hoogte van de (uit te keren) pensioenen zullen gaan meebewegen met de resultaten op de beurs. Dus bij een stijgende beurs gaan de pensioenuitkeringen omhoog en bij een dalende beurs gaan de pensioenuitkeringen omlaag.

Reden voor deze aanpassing is dat het huidige stelsel niet meer goed blijkt te werken. Pensioenfondsen moeten, door de lage rentestand, hoge buffers aanhouden om de "gegarandeerde" pensioenen te kunnen waarmaken en die drukken zwaar op de resultaten. Hierdoor ontstaan tekorten (te lage dekkingsgraad) en als gevolg daarvan is indexeren al jaren niet meer mogelijk.

Bovendien staat ook de solidariteit onder druk. Jongeren betalen in het huidige stelsel mee aan het pensioen van ouderen en door de vergrijzing lopen de pensioenlasten voor de jongeren hierdoor steeds verder op.

Hieronder kort en bondig de belangrijkste veranderingen:

  1. Alle gegarandeerde pensioenrechten komen te vervallen. Het gaat om eindloon- en middelloonregelingen. Zij worden omgezet in een pensioenkapitaal op basis van beleggen. Deelnemers weten dus niet meer precies hoeveel pensioen wordt opgebouwd.
  2. Pensioenregelingen met een stijgende staffel moeten worden omgezet in een vast premiepercentage, die gaat gelden voor alle deelnemers (er geldt wel een respecterende werking voor bestaande regelingen).
  3. Het nabestaandenpensioen ingeval van overlijden VOOR de pensioendatum, wordt vereenvoudigd.
  4. Deelnemers kunnen op de pensioendatum een deel van het opgebouwde kapitaal (maximaal 10%) ineens afkopen zonder dat daarover een boete wordt geheven.
  5. Eerder stoppen met werken (3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd) wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Hiervoor wordt onder andere de Regeling Vervoegd Uittreden (RVU) versoepeld.
  6. Deeltijd pensioen en/of minder werken met behoud van pensioenopbouw wordt aantrekkelijker.
  7. Verlofsparen wordt verdubbeld van 50 naar 100 weken en kan worden gecombineerd met eerder stoppen met werken (zie RVU regeling).


Goed advies voorkomt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt en heldere en duidelijke informatie aan uw werknemers/deelnemers zorgt voor meer vertrouwen.

Wij zijn graag bereid om onze jarenlange expertise in te zetten en u te begeleiden bij dit traject.